El MUET està especialment concebut per aquells alumnes interessats en aprofundir els seus coneixements en el camp dels estudis teatrals per dedicar-se a la recerca. El perfil ideal és el d’una persona amb una base de coneixements (teòrics i/o pràctics) en les arts escèniques com a pas previ per poder entrar en un camp més específic: el de les metodologies i procediments a través dels quals es generen aquests coneixements. És fonamental que l’estudiant a més de tenir l’interès en augmentar els seus coneixements, participi de la inquietud de la recerca. Un altre factor rellevant és la predisposició per ampliar el camp de les possibilitats d’investigació que ofereixen les arts escèniques.

Requisits d’admissió

  1. Tenir el títol de llicenciatura o grau, preferentment en l’àmbit de les Filologies, i els graduats en estudis artístics, en Art Dramàtic, en qualsevol de les seves especialitats.
  2. Amb un estudi del perfil de formació previ, la comissió d’admissió del màster considerarà l’admissió (recomanant, si fa al cas, els complements de formació adequats per a cada sol·licitant) dels llicenciats o graduats de l’Àrea d’Arts i Humanitats; llicenciats o graduats en titulacions relacionades amb les Ciències Socials i Jurídiques (Antropologia, Ciències Polítiques, Comunicació Audiovisual i Multimèdia); llicenciats o graduats en Ciències de la Salut (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Logopèdia, Teràpia ocupacional); llicenciats o graduats en Arquitectura, Treball social, Turisme, Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals.
  3. Titulats europeus i d’altres països amb estudis equivalents.
  4. En el cas d’estudiants estrangers que no hagin realitzat una estada Erasmus en universitats espanyoles o hagin cursat assignatures en espanyol o català en les seves universitats de procedència, hauran d’acreditar un coneixement de l’espanyol suficient (B2) i una competència passiva elemental del català.

Criteris de selecció

  1. Adequació entre la titulació d’origen i els plantejaments del màster (35%).
  2. Expedient acadèmic (25%).
  3. Carta personal de motivació (5%).
  4. Currículum vitae. Es valorarà la trajectòria professional en el camp de les arts escèniques (10%).
  5. Cartes de recomanació (5%).
  6. Entrevista personal, en els casos que es considerin pertinents (20%).