CONTINGUTS

1. El contingut pràctic del MUET em permetrà desenvolupar els meus propis projectes creatius?

El MUET està ideat per afavorir sobretot la reflexió teòrica i per facilitar eines per a l’anàlisi i l’estudi del teatre. Les pràctiques són, en aquest sentit, un complement dels aspectes teòrics que es tracten.

2. El MUET permet l’accés als Estudis de Doctorat?

Els màsters són la via ordinària d’accés al doctorat. L’accés als estudis de doctorat requereix l’obtenció prèvia del títol de màster de recerca o la superació de 60 crèdits en programes oficials de postgrau. En qualsevol cas, l’estudiant haurà d’haver completat un mínim de 300 crèdits entre els estudis de grau i de postgrau per accedir a un programa de doctorat.

TEMPS I DEDICACIÓ

1. On s’imparteixen les classes?

El MUET és un màster interuniversitari, per tant, les classes s’imparteixen en els centres que estan implicats en la seva organització: la UAB (Facultat de Filosofia i Lletres) i l’ITB.

2. Quant de temps setmanal s’estima que l’estudiant ha d’invertir en el curs?

La mitjana de dedicació, si l’estudiant es matricula de tots els crèdits del màster, és d’entre 25 a 30 hores.

3. Es pot compaginar amb un treball?

El MUET és un màster presencial que exigeix una assistència regular i assídua a les classes. La concentració de les classes en franges horàries, preferentment a la tarda, permet la combinació amb les obligacions laborals que no hi coincideixin. D’altra banda, cal tenir en compte que el màster es pot cursar en dos anys.

4. Puc incorporar-me al programa a partir del segon semestre?

En principi no hi ha impediments administratius per incorporar-se al MUET a partir del mes de febrer, sempre que els tràmits de matriculació s’hagin completat en els terminis establerts (mes de setembre). Tanmateix, l’actual distribució de mòduls desaconsella aquesta possibilitat.

METODOLOGIA

1. Hi ha exàmens o treballs?

L’avaluació dels diferents mòduls del màster estableixen criteris una mica distints d’avaluació, per bé que en tots els casos es contempla: la participació activa de l’estudiant a les classes i l’acompliment dels exercicis proposats.

2. En quins idiomes es treballa?

Els idiomes en què s’imparteixen les classes són el català (75%) i l’espanyol (20%). En el cas dels professors visitants, les llengües habituals solen ser el francès o l’anglès, per bé que es facilita servei de traducció simultània en la majoria de casos.

PREINSCRIPCIÓ/ADMISSIÓ

1. Quan puc demanar plaça per ser admès al MUET?

Les preinscripcions depenen de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Lletres de la UAB. L’aplicatiu per formalitzar la preinscripció en línia sol activar-se  a mitjan febrer.  Consulteu l’apartat de “Preinscripció” per conèixer la documentació que cal aportar.

2. Puc inscriure’m a més d’un Màster?

No.

3. Quina titulació mínima he de tenir per poder accedir al MUET?

Per sol·licitar l’admissió cal acreditar un títol universitari oficial de llicenciatura o equivalent. Es pot formalitzar la preinscripció durant el darrer any d’estudis, però només es podrà formalitzar la matrícula si s’han superat tots els crèdits del pla d’estudis dels estudis de procedència.

4. S’ha de pagar alguna cosa per fer la preinscripció?

Sí: 30€, no reemborsables.

5. Com puc conèixer els criteris d’admissió?

Estan detallats al Perfil d’ingrés de la pàgina del MUET.

6. Qui resol l’admissió al MUET?

La comissió d’admissió, configurada pel coordinador i els sotscoordinadors del MUET.

7. Com i quan puc saber si he estat admès?

La Gestió Acadèmica publica les Resolucions d’admissió a la seva pàgina així que estan signades per les autoritats acadèmiques pertinents i fa arribar als interessats la notificació corresponent.

8.  Si actualment estic cursant un programa de doctorat, puc passar al nou màster oficial?

Sí, s’ha previst un procediment d’equiparacions per a aquest cas. Consulteu-ne el procés en aquest enllaç.

 TITULACIONS ESTRANGERES

1. Quina titulació he de tenir per accedir al MUET?

La persona que hagi cursat estudis superiors a l’estranger només pot accedir al MUET en els següents casos:

  1. Ha obtingut l’homologació per part del Ministerio de Educación y Ciencia a un títol espanyol que permeti matricular-se en postgraus oficials.
  2. Els titulats per una institució superior a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), si el títol obtingut és equivalent  als exigits per a ingressar al MUET.
  3. Els titulats per una institució de fora l’EEES, si es comprova que el títol obtingut, els permet accedir als estudis de postgrau oficials al seu país de procedència i acrediten un nivell de formació suficient per ser admès al MUET. L’accés per aquesta via no significa el reconeixement ni l’homologació del títol previ, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s’obtingui sí que tindrà plena validesa oficial

2. Quins documents s’han de legalitzar?

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic ha de ser oficial i estar expedida per les autoritats competents. Cal adjuntar-hi, si s’escau, la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat.

Titulacions impartides en universitats de països extracomunitaris: la documentació referent al títol i al certificat acadèmic ha de ser oficial, estar expedida per les autoritats competents, i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica. Cal adjuntar-hi, si s’escau, la corresponent traducció al català

Titulacions impartides en universitats de països de la Unió Europea,  al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat.

La presentació de la documentació requerida és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l’expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d’expedient, etc.).

3. Com es legalitzen els documents?

Es poden consultar els procediments al web del Ministeri de Ciència i Innovació.

MATRÍCULA

1. On haig de formalitzar la matrícula?

Atès que la universitat coordinadora és la UAB, la matrícula s’ha de realitzar presencialment a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Lletres de l’Autònoma.

2. Quan em puc matricular?

Les dates de la matriculació les fixa la Gestió Acadèmica i varien cada curs, l’essencial és assistir prèviament a la sessió de tutories que convoca la coordinació del MUET per obtenir una orientació acadèmica personalitzada i el vistiplau del coordinador principal –la signatura– en el full de sol·licitud de matrícula. Recordeu que cal portar els originals de tots els documents  que us siguin requerits (vegeu-ne la relació que es consigna a la pàgina de la Gestió acadèmica).

3. Si he estat acceptat i no em matriculo, perdo la plaça?

Sí. La plaça serà assignada al sol·licitant que encapçali la llista d’espera.

4. Quin és el número màxim i mínim de crèdits dels que puc matricular-me en un curs?

El número màxim són els 60 crèdits que constitueixen cada una de les especialitats del  MUET, el número mínim són 30 crèdits. En els casos que s’estimi necessari, l’estudiant pot haver de cursar crèdits complementaris de formació.

5. Com es realitza el  pagament?

La forma més habitual és la domiciliació bancària, però hi ha d’altres modalitats que es poden consultar directament a la Gestió Acadèmica.

6. Hi ha la possibilitat de sol·licitar beques o ajuts?

Tota la informació sobre ajuts econòmics per a estudis de postgrau està publicada al web de la UAB, en l’apartat de Beques d’estudi.

7. On haig d’acudir per assessorar-me sobre els tràmits de residència, visats i beques internacionals?

A l’International Welcome Point de la Plaça Cívica al Campus de la UAB.

 QÜESTIONS ACADÈMIQUES

1. Quan s’inicia l’activitat acadèmica?

Les classes del MUET solen començar la primera setmana d’octubre, però durant la darrera setmana de setembre es convoca la sessió de tutories, es realitzen reunions informatives i se celebra la inauguració del curs amb la lliçó inaugural d’un professor convidat. Consulteu el calendari del web.

2. Com s’organitzen els períodes lectius del curs?

Pel que afecta a les classes, el primer quadrimestre va d’octubre a gener i el segon quadrimestre de febrer a maig.  No obstant això, el lliurament del treball de recerca i es pot allargar fins a mitjan  juliol. Per conèixer els períodes vacacionals, consulteu el calendari acadèmic de la Facultat de Lletres.

3. Quantes convocatòries hi ha?

Els màsters oficials tenen una sola convocatòria: els mòduls del primer quadrimestre s’avaluen i es qualifiquen a les primeries de febrer, i el mòdul teòric del segon quadrimestre s’avalua i es qualifica a les primeries de juny. La defensa dels treballs de recerca i la presentació de les memòries de pràctiques es pot ajornar fins a les primeries de setembre, tot i que el lliurament es realitza abans de les vacances d’estiu.

4. Què passa si suspenc un mòdul o no puc presentar-me a l’avaluació?

En el cas que es produeixi alguna incidència que impedeixi l’avaluació, a l’acta hi apareixerà un NP (No Presentat); si l’estudiant no arribi als mínims exigits obtindrà un S (Suspens amb un valor numèric assignat que pot anar de 4’99 a 0). En ambdós casos, caldrà que es matriculi el curs següent d’aquell mateix mòdul  i miri d’aprovar-lo.

5. És obligatòria l’assistència a les classes?

Sí. El MUET és un màster presencial i requereix l’assistència regular i continuada dels seus estudiants perquè siguin avaluats.

6. És possible assistir d’oients a les classes d’altres mòduls?

Totes les activitats obertes es comuniquen puntualment a través del web o del campus virtual. L’assistència a les classes d’un mòdul en el qual no s’hi està matriculat requereix un pagament previ a la Gestió Acadèmica.

7. És imprescindible tenir accés al campus virtual?

Sí. Un cop formalitzada la matrícula, cada estudiant obté un NIU (número d’identificació universitària). Amb aquest número, personal i intransferible, podrà crear la seva adreça en el domini institucional de la UAB i accedir al material addicional que els professors  divulguen a través del campus virtual. D’altra banda, la comunicació entre estudiants i personal docent sempre es realitza a través del correu institucional i no d’adreces particulars.

8. A quines biblioteques puc tenir accés?

Atès que hi ha un conveni que oficialitza els acords acadèmics entre totes les institucions que participen en el MUET, l’estudiant pot tenir accés als serveis de les Biblioteques de la UAB, la UPC i l’Institut del Teatre. Per a les biblioteques que no pertanyen a la universitat coordinadora, caldrà presentar el full de matrícula que l’acrediti com a estudiant del MUET.

ALTRES SERVEIS

1. En la matrícula està inclosa una assegurança mèdica?

Sí.

2. Com es pot trobar informació sobre allotjament?

La UAB està dotada d’una vila universitària que ofereix la possibilitat d’obtenir-hi  residència  durant el curs. D’altra banda, la pàgina de Serveis de la UAB, també ofereix altres opcions.

3. Hi ha possibilitat d’aprendre català durant el curs?

Sí. El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de català subvencionats per als estudiants estrangers.

4. Quins altres serveis ofereix la UAB a l’estudiant?

Consulteu la pàgina institucional sobre la vida al campus.