Objectius

El màster està orientat a introduir l’estudiant en la recerca teòrica i pràctica en les arts escèniques. El programa pretén desenvolupar un marc general que permeti reunir distintes exigències, possibilitats, perspectives conceptuals i objectes d’estudi que conflueixen en la investigació sobre les arts escèniques.

Competències

Bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat d’ésser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en contextos de recerca.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en nous entorns o poc coneguts, dins contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • Integrar coneixements i fer front a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar les seves conclusions i coneixements i les raons finals que les sustenten, tant a públics especialitzats com no especialitzats, d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar un aprenentatge que haurà de ser essencialment autònom o autodirigit.

Específiques

 • Valorar les especificitats de la recerca en les arts escèniques i les potencialitats que deriven de la seva complexitat.
 • Examinar les metodologies de la recerca en les arts escèniques segons els paràmetres científics internacionals.
 • Aplicar mètodes d’investigació en les diferents disciplines d’estudi de les arts escèniques d’acord amb els marcs conceptuals pertinents.
 • Analitzar els elements i fenòmens de les arts escèniques a partir de les seves possibles categoritzacions i interrelacions.
 • Elaborar un discurs científic sobre un objecte d’estudi relatiu a les arts escèniques.
 • Planificar i dissenyar una investigació original i personal sobre un aspecte relacionat amb les arts escèniques.
 • Avaluar els fenòmens espectaculars en la seva dimensió sincrònica i diacrònica a partir de paradigmes teòrics concrets (especialitat A).
 • Transferir a nivell conceptual el saber pragmàtic dels processos escènics per elevar la pràctica al pla de la recerca acadèmica (especialitat B).

Transversals

 • Treballar en un equip interdisciplinari en entorns diversos.
 • Acomplir els codis deontològics inherents a l’activitat de la investigació.
 • Respectar el valor històric i cultural del patrimoni escènic.
 • Valorar la dimensió social inherent a les arts escèniques.