44815 Metodologies d’Anàlisi i Investigació: Text Dramàtic i Actuació Performativa | (obligatòria, 6 ECTS, 1r quadrimestre)

En aquest mòdul es plantegen una sèrie de qüestions metodològiques específiques per abordar i potenciar l’anàlisi del text dramàtic i l’actuació performativa. Es posa l’èmfasi en la importància de la metodologia a l’hora de canalitzar eficaçment els processos d’investigació teòrics i/o pràctics.

El primer bloc parteix d’un conjunt de consideracions teòriques prèvies sobre el text i la literatura, l’operació de llegir o sobre el lector de teatre, per entrar després en la definició i l’abast del text dramàtic i la dramatúrgia. Alhora, es despleguen diversos conceptes i models d’anàlisi d’un text dramàtic i s’apunten alguns aspectes generals sobre l’espectador teatral.

El segon bloc se centra en l’àmbit de l’actuació performativa per tal de tractar qüestions metodològiques específiques com la diferència entre el punt de vista extern i intern o bé la discriminació entre les lògiques de treball del resultat i les pròpies del procés. També s’analitzen un conjunt de problemàtiques al voltant del llenguatge artístic de l’actuació i els seus elements.

44816 Teoria i Història de la Representació | (obligatòria, 6 ECTS, 1r quadrimestre)

En aquest mòdul s’analitzen els trets distintius dels diferents períodes de la història de la representació teatral, així com els paràmetres de la reflexió teòrica que l’han acompanyat des de l’antiguitat clàssica fins al present. Es tracta de dotar l’alumnat de les eines necessàries per abordar l’anàlisi dels espectacles des d’una perspectiva semiològica.

Així, es tindran en compte: els diferents agents que intervenen en la posada en escena: autors, traductors, directors, actors i espectadors; els diversos components escènics que hi operen: temps, espai i acció; actor i personatge, espai sonor, escenografia, vestuari i il·luminació, etc. i les condicions en què es duu a terme la seva representació. Al costat de l’anàlisi detallada de texts i autors teatrals canònics (Shakespeare, Molière, Brecht, Jarry, Beckett…), s’analitzaran textos teòrics que han marcat l’evolució del fet teatral (Aristòtil, Diderot, Lessing, Chéjov, Artaud, Brecht, Grotowski, Kantor, etc.).

44817 Estructures i Procediments de la Dramatúrgia Contemporània | (obligatòria, 6 ECTS, 1r quadrimestre)

En aquest mòdul s’estudiaran les nombroses transformacions que, a nivell nacional i internacional, han viscut les arts escèniques durant les últimes dècades del segle XX i en l’actual segle XXI, tant si parlem de l’escriptura del text dramàtic como de la posada en escena performativa. De la manera com la irrupció de les tecnologies, especialment les digitals, ha propiciat una revisió dels processos creatius, tant en l’escriptura del text dramàtic com en al posada en escena performativa (escena intermedial, immersiva…).

També analitzarem la hibridació entre gèneres (teatre, dansa, òpera, circ, site-specific, etc.) i l’enorme ascendent del mon audiovisual en el drama contemporani i en l‘escenificació. Finalment, es destacarà la importància de la dona en la creació escènica contemporània així com el paper cada vegada més participatiu dels espectadors.

44818 Disseny Escènic | (obligatòria, 6 ECTS, 1r quadrimestre)

En aquest mòdul es plantegen qüestions metodològiques específiques per abordar i potenciar l’anàlisi de les produccions escèniques des del disseny escènic: espais teatrals, disseny de personatge/ vestuari i el dispositiu escenogràfic. L’objectiu primordial és que els estudiants entenguin la metodologia d’investigació del disseny escènic (l’espai, el personatge i la llum) segons l’objecte d’estudi i el seu marc conceptual de la proposta escènica. La metodologia permet canalitzar eficaçment els processos d’investigació i segons l’objecte d’estudi és necessari adoptar les metodologies d’investigació.

El primer bloc presenta una sèrie de consideracions teòriques sobre l’escenografia (concepte que recull el conjunt de les estratègies del disseny escènic) i planteja els diferents enfocaments metodològics per a la seva investigació.

El segon bloc estudia el sentit i l’àmbit del terme “lloc teatral” Repassa els textos que han entès la història dl teatre om a història de l’espai, aprofundint en algunes obres fonamentalment de les revolucions teatrals del segle XX.

Finalment, també es planteja abordar el disseny del vestuari escènic i la creació del personatge des d’un enfocament analític que contempli la seva dimensió conceptual, dramatúrgica i plàstico-escènica.

44819 Teoria i Pràctica de la Recepció Teatral | (obligatòria, 6 ECTS, 1r quadrimestre)

En aquest mòdul s’abordarà, des d’una perspectiva històrica, l’anàlisi d’alguns dels models més significatius de la dramatúrgia contemporània (de les avantguardes històriques a l’actualitat). S’hi treballaran aproximacions teòriques, enfocaments crítics i mètodes d’anàlisi de la recepció relatius específicament al drama contemporani. Es procedirà a la contextualització de paradigmes concrets i a l’estudi d’alguns dels dramaturgs i textos estèticament més rellevants, tenint en compte la recepció crítica coetània i la influència ulterior en les arts escèniques.

44820 L’Escena Expandida: Diàlegs entre les Arts | (Optativa, 6 ECTS, 2n quadrimestre)

L’objectiu d’aquest mòdul és el de subministrar eines metodològiques per a l’anàlisi de les relacions, confluències, interseccions i fronteres creatives entre els models d’escriptura i posada en escena de les arts teatrals i els codis narratius, figuratius i d’organització formal de disciplines afins com les arts plàstiques, la música o el cine. No es tracta d’oferir una anàlisi exhaustiva de totes les possibles connexions entre les diferents arts, sinó de proporcionar cales significatives que completin i enriqueixin les diverses perspectives d’estudi de les arts escèniques.

44821 Laboratori de Dramatúrgia I | (Optativa, 6 ECTS, 2n quadrimestre)

Aquest mòdul està destinat a aquell alumnat interessat a cursar la matèria que no disposi de coneixements o experiència prèvia.

En aquest mòdul teoricopràctic es reflexionarà sobre el concepte de dramatúrgia i s’introduirà l’alumnat a les metodologies i tècniques pròpies d’aquesta disciplina.

El mòdul és una introducció a les diferents opcions del treball dramatúrgic: des de l’activitat del dramaturgista (a teatres o companyies) fins a l’escriptura de textos dramàtics, passant per l’adaptació de textos, la composició de guions o el guionatge d’esdeveniments, entre altres. El mòdul posarà l’èmfasi en els paradigmes teòics i pràctics de la contemporaneïtat.

S’organitzarà en dos blocs: un de centrat en el dramaturgisme i l’adaptació, i l’altre restringit als processos d’iniciació a l’escriptura.

44822 Laboratori de Dramatúrgia II | (Optativa, 6 ECTS, 2n quadrimestre)

Aquest mòdul pressuposa un cert nivell de coneixement i experiència prèvia (veieu els requisits d’accés al màster).

Es tracta d’una assignatura teoricopràctica. S’hi reflexionarà sobre categories, problemàtiques, metodologies i tècniques pròpies de la disciplina.

La part teòrica se centrarà en conceptes relacionats amb el debat contemporani (història, ficció, compromís, text partitura, text material, rapsòdia, disseny del receptor implícit, etc.) La part practica, en funció d’aquestes idees, es centrarà exclusivament en exercicis i processos personals d’escriptura dramàtica contemporània.

44823 Laboratori de Direcció d’Actors i d’Escenificació I | (Optativa, 6 ECTS, 2n quadrimestre)

Aquest mòdul està destinat a aquell alumnat interessat a cursar la matèria que no disposi de coneixements o experiència prèvia.

La dinàmica del laboratori és principalment teòrica, tot i que incorpora alguns elements pràctics. Els alumnes s’enfrontaran a diversos exercici que permetran abordar, per banda del professor, aspectes teòrics que es plantegin dins del mòdul. Consistirà en la preparació d’un projecte de direcció d’actors a nivell d’iniciació, que serà posat a prova en diverses sessions d’assaig. L’objectiu és proporcionar a l’alumnat referents relatius a les metodologies amb les quals realitzar investigacions teòriques i treballs pràctics en el camp dels processos creatius lligats a l’espectacle teatral. Sobre aquesta base, el mòdul desenvoluparà un laboratori de direcció d’actors, posant especial atenció en la participació del treball actoral per a la definició de la posada en escena.

44824 Laboratori de Direcció d’Actors i d’Escenificació II | (Optativa, 6 ECTS, 2n quadrimestre)

Aquest mòdul pressuposa un cert nivell de coneixement i experiència prèvia (veieu els requisits d’accés al màster).

La dinàmica del laboratori es basa en la reflexió sobre la pràctica. Els alumnes treballaran en grups a partir d’un text teatral breu proposat pel professora/a que haurà de ser analitzat en profunditat per l’alumnat, amb l’objectiu que pugui aprendre com funciona el procés d’investigació a partir del text orientat capa l’escenificació i, en concret, a la direcció d’actors: anàlisi d’escenes, relació de personatges, espai, acció, conflicte, etc.

El procés de treball, que en aquest mòdul comptarà amb actors professionals, s’iniciarà amb una demostració pràctica per part del professorat de l’ús dels conceptes i tècniques estudiats.

L’objectiu és proporcionar a l’alumnat referents avançats relatius a les metodologies amb les quals realitzar investigacions i treballs pràctics en el camp dels processos creatius lligats a l’espectacle teatral.

44825 Metodologia de la Recerca de la Dansa | (Optativa, 6 ECTS, 2n quadrimestre)

Aquest mòdul aplica al terreny específic de la dansa el marc general del màster. L’objectiu és proporcionar a l’alumnat eines d’investigació i anàlisi atenent a les singularitats de la dansa.

S’oferirà, en primer lloc, una panoràmica general de les possibilitats i línies d’investigació pròpies de la dansa referides a la creació i experimentació artística, d’una banda, i a les aplicacions socials i pedagògiques dels llenguatges dansístics, de l’altra. A partir d’aquesta base introductòria, el mòdul es desplegarà abordant diferents paradigmes d’anàlisi propis de la investigació actual en el camp de la dansa.

S’oferirà un mapa dels principals paradigmes estilístics que componen la civilització dansística d’occident. Anàlisi coreogràfica i formal. Anàlisi teoricoconceptual de la dansa. Teories culturals i reflexió transdisciplinar sobre la dansa. Es plantejaran estudis de cas per tal de mostrar, a través del coneixement aplicat, diferents metodologies, problemes i reptes. El detall dels continguts es desplegarà en la corresponent guia docent de l’assignatura.

44826 Pràcticum | (Optativa, 6 ECTS, 2n quadrimestre)

Les practiques externes tenen com a objectiu posar en relació els alumnes amb determinats ambients professionals, donant-los l’ocasió d’observar i analitzar un procés de creació escènica en tot el seu desenvolupament. En aquest sentit, ofereixen la possibilitat d’obrir la investigació a un àmbit molt emergent en les arts escèniques: els processos (creatius, pedagògics, de producció, etc.) que precedeixen el resultat, situant-los en un context específic.

Les pràctiques es duran a terme a empreses i institucions tant del sector públic com del sector privat. Els sectors afectats són infraestructures teatrals, productores de televisió, productores de teatre, companyies de dansa, companyies de teatre, centres pedagògics, associacions culturals i socials, administracions públiques, tallers d’escenografia, mitjans de comunicació, etc. El resultat de l’observació es plasmarà en un treball teòric de descripció i anàlisi de l’experiència pràctica estudiada.

44827 Treball Final de Màster | (Obligatòria, 12 ECTS, 2n quadrimestre)

Aquest mòdul es dedica exclusivament a l’elaboració d’un treball de reflexió i/o investigació original sota la supervisió d’un dels docents especialistes del màster. El treball pot ser una mostra de producció científica o una investigació aplicada en relació amb un aspecte de les arts escèniques.