Perfil d’ingrés

Tenir un títol de llicenciatura o de grau, preferentment en l’àmbit de la llengua i la literatura catalanes, però també es considerarà l’admissió de titulats en altres llengües romàniques o en altres titulacions de l’àmbit de les Arts i les Humanitats. Si la comissió d’admissió ho accepta, també podran admetre’s estudiants d’altres estudis que posseeixin una formació complementària en l’àmbit del català.
En el cas dels estudiants estrangers que no hagin realitzat cap estada Erasmus en universitats de parla catalana o bé cursat assignatures en català, se’ls demanarà un certificat de català que acrediti el nivell de suficiència C1 o C2 de l’Institut Ramon Llull.

Requisits per a l’admissió

Per accedir al màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior (pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior) o de tercers països que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació es farà d’acord als següents criteris:

  • Adequació de la titulació de grau / llicenciatura dins l’àmbit de la Filologia Catalana: 30%
  • Expedient acadèmic: 30%
  • Declaració personal de propòsit: 20%
  • Curriculum vitae: 10%
  • Cartes de recomanació: 10%

En cas que la comissió d’admissió ho consideri necessari podran realitzar-se entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.