M1 Competències i recursos per a la recerca i la professionalització

(comú del màster, 15 cr., anual)
Una primera part d’aquest mòdul es dedica a donar una orientació general sobre les tècniques i els coneixements fonamentals per a l’edició i correcció de textos d’èpoques diferents. Una segona part del mòdul es dedica a la metodologia de la investigació, amb atenció especial als recursos informàtics i bases de dades, a les fonts bibliogràfiques i també a la presentació i discussió dels primers resultats dels treballs fi de màster en curs d’elaboració.

M2 Treball fi de màster

(comú del màster, 15 cr., sem. 2)
Aquest mòdul es dedica exclusivament a l’elaboració d’un treball de recerca breu, de temàtica lliurement escollida per l’estudiant sota la supervisió d’un dels docents-especialistes del màster. El treball pot ser una primera mostra de producció científica a nivell avançat o una investigació aplicada.

M3 Llengua catalana: anàlisi, codificació, comunicació i aprenentatge

(obligatori, especialitat Lingüística catalana, 15 cr., sem. 1)
En aquest mòdul s’analitzen críticament els fonaments lingüístics i els criteris que han regit l’establiment de la norma oral i escrita. S’analitza el contrast entre la descripció gramatical concebuda com a sistema de competència i producció lingüística i la gramàtica codificadora, la funció social i cultural de la codificació tant en el moment actual com al llarg de la història de la llengua.

M3.1 Estructura, tipologia i variació interna de la llengua catalana

(optatiu, especialitat Lingüística catalana, 10 cr., sem. 1)
L’objectiu d’aquest mòdul és estudiar de forma crítica i especialitzada diversos aspectes de l’estructura de la llengua per obtenir una perspectiva diferent de la que ofereixen els graus i proporcionar les eines per fer una investigació en lingüística catalana interna. Es fa un estudi aprofundit de les propietats tipològiques del català, tant en comparació amb les llengües romàniques pròximes com amb aquelles més divergents de la branca romànica i amb les no romàniques. S’aborden, des d’una metodologia integradora, temes que pertanyen a diferents components de la llengua (fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica) i a àmbits metodològics diversos (sincronia, diacronia i geolingüística) que presenten el tret comú de requerir un abordatge crític, transversal i metodològicament innovador.

M3.2 La llengua catalana en el seu context. Ús i realitat social

(optatiu, especialitat Lingüística catalana, 10 cr., sem. 1)
Els objectius d’aquest mòdul són els següents: (a) proporcionar una formació específica en la problemàtica de la variació social i funcional de la llengua catalana, així com del marc sociolingüístic en què es genera; (b) familiaritzar l’estudiant amb els principals enfocaments teòrics que analitzen aquesta variació lingüística; (c) introduir-lo en la metodologia de la investigació de la variació social i funcional, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs; (d) preparar-lo per a la presa de decisions pràctiques que afectin l’ús social de la llengua catalana.

M3.3 Aplicacions de la lingüística catalana

(optatiu, especialitat Lingüística catalana, 10 cr., sem. 2, no presencial)
En aquest mòdul es donen a conèixer les aplicacions possibles de la feina en lingüística catalana. S’estudien, des d’un punt de vista teòric, les diferències entre l’adquisició de la primera llengua i de les següents (CL1 i CLE). Es mostren les intervencions possibles en els casos en què l’adquisició de CL1 mostri algun problema i també els recursos i la metodologia pràctica per intervenir en l’adquisició de CLE. S’estudien i s’analitzen críticament els models de llengua que s’apliquen als mèdia i es proporcionen les bases per a fer-hi feines d’assessorament. S’estudien els problemes de la traducció de base lingüística i s’ofereixen recursos i suports per a l’ús adequat de la llengua oral i escrita a l’empresa i a les institucions i en altres àmbits de transferència del coneixement.

M4 Orientacions i recerques en els estudis literaris catalans

(obligatori, especialitat Literatura catalana, 15 cr., sem. 1)
Aquest mòdul ofereix instruments d’anàlisi per comprendre com s’ha construït la història de la literatura catalana i com funciona la valoració que realitza la crítica de la producció dels escriptors.

M4.1 Literatura catalana i cultura contemporània (segles XIX i XX)

(optatiu, especialitat Literatura catalana, 10 cr., sem. 1)
En aquest mòdul s’analitzen els mecanismes que regulen les relacions culturals i literàries entre els pobles i s’ofereixen instruments per a l’anàlisi de la recepció de les idees i dels corrents estètics universals a Catalunya i el seu paper en la configuració de la tradició cultural i literària pròpia.

M4.2 Literatura catalana i tradició europea (segles XIII-XVIII)

(optatiu, especialitat Literatura catalana, 10 cr., sem. 1)
Les lletres catalanes de l’edat mitjana i de l’edat moderna utilitzen uns models d’escriptura que responen als corrents generals de les literatures romàniques, a la recepció dels models clàssics i als grans moviments del Renaixement, del Barroc i de la Il·lustració. Aquest mòdul explora diversos aspectes de l’articulació entre la producció local i la tradició europea general.

M4.3 Formes i evolució dels gèneres literaris, del segle XIII al XXI

(optatiu, especialitat Literatura catalana, 10 cr., sem. 2, no presencial)
Aquest mòdul se centra en un gènere (poesia, novel·la o teatre) i ofereix mostres de les successives transformacions que experimenta en el temps a través de la lectura d’una selecció d’obres significatives, amb els seus corresponents comentaris crítics. Els estudiants treballen sobre els materials a través d’un fòrum obert telemàtic dirigit pel professorat.

M5 Pràctiques externes

(optatiu, comú a les dues especialitats, 10 cr., sem. 2)
Les pràctiques es realitzen en empreses i institucions tant del sector públic com del sector privat. Aquests sectors inclouen els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i internet), l’administració pública, els òrgans de normalització lingüística, les editorials, les fundacions, els centres de normalització terminològica, els serveis d’idiomes de la universitat, entitats culturals, arxius, etc.