Durada del Màster | 1 any: 60 crèdits

El màster té una durada d’un any (60 crèdits ECTS). També és possible fer-lo a temps parcial, amb una matrícula mínima de 30 crèdits cada any.

Oferta de mòduls

Mòduls obligatoris comuns a les dues especialitats

Mòduls de lingüística catalana

Obligatori:
M3 Llengua catalana: anàlisi, codificació, comunicació i aprenentatge (10 ECTS, 1r semestre)

Optatius:
M3.1 Estructura, tipologia i variació interna de la llengua catalana (10 ECTS., 1r semestre)
M3.2 La llengua catalana en el seu context. Ús i realitat social (10 ECTS, 1r semestre)
M5 Pràctiques externes (10 ECTS, 2n semestre)

Mòduls de literatura catalana

Obligatori:
M4 Orientacions i recerques en els estudis literaris catalans (10 ECTS, 1r semestre)

Optatius:
M4.1 Literatura catalana i cultura contemporània (ss. XIX i XX) (10 ECTS, 1r semestre)
M4.2 Literatura catalana i tradició europea (ss. XIII-XVIII) (10 ECTS, 1r semestre)
M5 Pràctiques externes (10 ECTS, 2n semestre)

 

Estructura del màster

1r SEMESTRE

  • M1: 10 crèdits
  • Obligatori d’especialitat: 10 crèdits
  • Optatiu 1: 10 crèdits

2N SEMESTRE

  • M1: 5 crèdits
  • Optatiu 2: 10 crèdits
  • Treball fi de màster: 15 crèdits