Objectius formatius

L’objectiu principal del màster és el de proporcionar una formació específica que capaciti l’alumnat per a poder avançar en la recerca de la llengua i la literatura catalanes i per a poder aplicar les competències i les habilitats adquirides al màster en aquelles professions que estan directament relacionades amb la llengua i la literatura. Aquestes inclouen el professorat de secundaria, el món editorial en totes les seves facetes (assessorament per a publicacions, assessorament de col·leccions, tractament d’originals), l’assessorament i la dinamització lingüístiques o la correcció d’originals per a tot tipus d’empreses i institucions.

Competències

Bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat d’ésser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en contextos de recerca.
  • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en nous entorns o poc coneguts, dins contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
  • Integrar coneixements i fer front a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Comunicar les seves conclusions i coneixements i les raons finals que les sustenten, tant a públics especialitzats com no especialitzats, d’una manera clara i sense ambigüitats.

Específiques

  • Demostrar una sòlida formació avançada en la llengua i la tradició literària catalanes.
  • Aplicar els mètodes bàsics de recerca en els àmbits lingüístic i literari.
  • Produir informes sobre activitats o obres lingüístiques i literàries.
  • Construir un discurs argumentat de valoració crítica d’una anàlisi lingüística i literària.Elaborar i aplicar uns mètodes d’anàlisi i de comprensió dels fenòmens lingüístics i literaris d’acord amb les perspectives sincròniques i diacròniques.

Transversals

  • Buscar informació a la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar-la per tal de plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
  • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, comportaments i les pràctiques d’altres investigadors i professionals.